Valcyte 450mg Film Kaplı Tablet KÜB

İmipenem-silastatin ve gansiklovir almakta olan hastalarda konvülsiyonlar bildirilmiştir. VALCYTE, olası yararları potansiyel risklerine ağır basmadığı sürece, imipenem-silastatin ile eş zamanlı olarak kullanılmamalıdır (Bkz. 4.5. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

Miyelosupresif ajanlar (Zidovudin) ve VALCYTE’in her ikisi de nötropeni(TÖ: kandaki parçalı hücre sayısında azalma / İNG:neutropenia) ve anemi(TÖ: kansızlık / İNG:anemia)ye neden olma potansiyeline sahiptirler. Bazı hastalar, tam dozlarda uygulanan eş zamanlı tedaviyi tolere edemeyebilirler. Toksisite bu hastalarda dikkatle izlenmelidir (Bkz. 4.5. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

Transplantasyonda görülen CMV hastalığının profilaktik tedavisinde valgansiklovir’in kullanıldığı kontrollü klinik çalışma, bölüm 5.1’de anlatıldığı üzere, akciğer ve barsak nakli almış hastaları içermemektedir. Bu nedenle bu hasta grubunda tecrübe sınırlıdır.

VALCYTE ile birlikte kullanıldığında, didanozin plazma konsantrasyonları yükselebilir; bu nedenle hastaların, didanozin toksisite(TÖ: zehirli (toksik) olma durumu / İNG:toxicity)si yönünden yakından izlenmeleri gereklidir (Bkz. 4.5. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

Kemik iliğini baskılayıcı ya da böbrek bozuklukları ile ilişkili oldukları bilinen diğer ilaçların VALCYTE ile birlikte kullanılmaları, toksisite(TÖ: zehirli (toksik) olma durumu / İNG:toxicity) artışı ile sonuçlanabilir. Ayrıca böbrek fonksiyon(TÖ: işlev / İNG:function)larını etkileyen ilaçlar ile tedavi edilen hastalar toksisite(TÖ: zehirli (toksik) olma durumu / İNG:toxicity) artışı belirtileri açısından yakından gözlemlenmelidir (Bkz. 4.5. Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri).

Doğum yapabilecek kadınlara ve erkeklere uyarılar:

Valgansiklovir tedavisine başlanmadan önce, hastalar fetusa yönelik potansiyel riskler konusunda uyarılmalıdır. VALCYTE’ın klinik toksisite(TÖ: zehirli (toksik) olma durumu / İNG:toxicity)leri arasında granulositopeni, anemi(TÖ: kansızlık / İNG:anemia) ve trombositopeni(TÖ: trombositopeni ( trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma) / İNG:thrombocytopenia) yer almakta olup, hayvan deneylerinde gansiklovirin mutajenik, karsinojenik, teratojenik, aspermatogenetik olduğu ve dişilerde üreme yeteneğini baskıladığı görülmüştür. Bu sebeple VALCYTE insanlarda potansiyel bir teratojen ve karsinojen olarak kabul edilebilir ve doğum kusurlarına ve kansere yol açma potansiyeli vardır.

Gansiklovir, önerilen dozlarda, spermatogenezde geçici ya da kalıcı bir inhibisyona yol açabilir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadırlar. Erkek hastalara, VALCYTE tedavisi sırasında ve tedaviden sonra en az 90 gün boyunca, bariyer yöntemiyle kontrasepsiyon uygulamaları tavsiye edilmelidir.

4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim biçimleri

VALCYTE ile görülen ilaç etkileşmeleri:

Valgansiklovir ile in-vivo ilaç etkileşimi çalışması yapılmamıştır.

VALCYTE, gansiklovire metabolize olduğundan; gansiklovir ile ilişkili sistemik(TÖ: genel, yaygın, tüm vücudu etkileyen / İNG:systemic) ilaç etkileşmeleri, VALCYTE için de beklenebilir.

Gansiklovir ile görülen ilaç etkileşmeleri:

İmipenem-silastatin

Gansiklovir ile eş-zamanlı olarak imipenem-silastatin alan hastalarda konvülsiyonlar bildirilmiştir. Beklenen yararlar olası risklere karşı ağır basmadığı sürece bu ilaçlar eş-zamanlı olarak kullanılmamalıdır (Bkz. 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Probenesid

Oral gansiklovir ile verilen probenesid, gansiklovir’in renal(TÖ: böbreğe ilişkin / İNG:renal) klerensinde istatistiksel olarak anlamlı (%20) bir azalma ile sonuçlanmış; bu ise gansiklovir’in vücutta kalış süresinde istatistiksel olarak anlamlı (%40) bir artışa yol açmıştır. Bu değişiklikler, böbrek tübül(TÖ: sıvı dolu kabarcık / İNG:bulla, bleb)lerinden sekresyon(TÖ: salgı / İNG:secretion)da yarışmacı bir etkileşim mekanizması ile uyumludur. Bu nedenle probenesid ve VALCYTE almakta olan hastalar, gansiklovir toksisite(TÖ: zehirli (toksik) olma durumu / İNG:toxicity)si yönünden yakından izlenmelidirler.

Zidovudin

Oral gansiklovir varlığında zidovudin verildiğinde, zidovudin eğri altı alanında (EAA) küçük (%17), ama istatistik olarak anlamlı bir artış söz konusudur. Aynı zamanda, istatistiksel anlamlılık taşımamakla birlikte, zidovudin ile birlikte uygulandığında, daha düşük gansiklovir konsantrasyonlarına doğru bir eğilim de bulunmaktadır. Yine de, gerek zidovudin gerekse gansiklovir nötropeni(TÖ: kandaki parçalı hücre sayısında azalma / İNG:neutropenia) ve anemi(TÖ: kansızlık / İNG:anemia)ye neden olma potansiyeli taşıdıkları için, bazı hastalar tam dozlar kullanılarak yapılan eş-zamanlı tedaviyi tolere edemeyebilirler (Bkz. 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Didanozin

Gansiklovir (hem intravenöz(TÖ: toplardamar (ven) içi / İNG:intravenous) hem oral(TÖ: ağızdan, ağız yoluyla / İNG:oral)) ile birlikte verildiğinde, didanozin plazma konsantrasyonları sürekli olarak yüksek bulunmuştur. 3 ve 6 g/gün oral(TÖ: ağızdan, ağız yoluyla / İNG:oral) gansiklovir dozlarında, didanozin eğri altı alan (EAA) değerlerinde %84′ten %124′e varan artışlar ve benzer şekilde 5 ve 10 mg/kg/gün intravenöz(TÖ: toplardamar (ven) içi / İNG:intravenous) dozlarda didanozin AUC değerlerinde %38 ile %67 aralığında değişen artışlar gözlenmiştir. Gansiklovir konsantrasyonları üzerinde klinik olarak belirgin bir etki bulunmamaktadır. Ancak gansiklovir varlığında didanozin plazma konsantrasyonlarındaki artış nedeniyle, hastalar didanozin toksisite(TÖ: zehirli (toksik) olma durumu / İNG:toxicity)si için yakından izlenmelidir (Bkz. 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Mikofenolat mofetil

Önerilen oral(TÖ: ağızdan, ağız yoluyla / İNG:oral) mikofenolat mofetil (MMF) ve i.v. gansiklovir dozları ile yapılan tek doz uygulama çalışmasının sonuçlarına ve böbrek bozukluğunun MMF ve gansiklovir farmakokinetiği üzerindeki bilinen etkilerine dayanarak, bu ajanların birlikte uygulanmalarının (böbrek tübül(TÖ: sıvı dolu kabarcık / İNG:bulla, bleb)lerinde sekresyon(TÖ: salgı / İNG:secretion) için yarışmacı olma potansiyeli söz konusudur), mikofenolik asidin fenolik glukuronid bileşiği (MPAG) ve gansiklovir konsantrasyonlarında artışla sonuçlanacağı öngörülmektedir. Mikofenolik asit (MPA) farmakokinetiğinde önemli ölçüde bir değişiklik beklenmez ve MMF doz ayarlaması gerekmemektedir. MMF ve gansiklovir’in birlikte uygulandığı böbrek yetmezliği olan hastalarda, gansiklovir dozu konusundaki önerilere uyulmalı ve hastalar dikkatle izlenmelidir.

Hem MMF hem de gansiklovirin nötropeni(TÖ: kandaki parçalı hücre sayısında azalma / İNG:neutropenia) ve lökopeni(TÖ: Akyuvar sayısında azalma / İNG:leuc/kopenia)ye sebep olma potansiyeli olduğundan, hastalar aditif(TÖ: ek / İNG:additive) toksisite(TÖ: zehirli (toksik) olma durumu / İNG:toxicity) için yakından gözlemlenmelidir.

Zalsitabin

Gansiklovir ve zalsitabinin birlikte kullanımından sonra klinik olarak belirgin farmakokinetik değişiklikler gözlenmemiştir. Hem gansiklovir hem de zalsitabinin perifer(TÖ: Merkezden uzak / İNG:periphery)al nötropeni(TÖ: kandaki parçalı hücre sayısında azalma / İNG:neutropenia)ye sebep olma potansiyeli olduğundan, hastalar bu tür olaylar için yakından gözlemlenmelidir.

Stavudin

Stavudin ve oral(TÖ: ağızdan, ağız yoluyla / İNG:oral) gansiklovir kombinasyon(TÖ: birlikte kullanım / İNG:combination) şeklinde verildiğinde istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir.

Trimetoprim

Trimetoprim ve oral(TÖ: ağızdan, ağız yoluyla / İNG:oral) gansiklovirin kombinasyon(TÖ: birlikte kullanım / İNG:combination) halinde verilmesinden sonra klinik olarak belirgin bir farmakokinetik etkileşim gözlenmemiştir. Fakat, her iki ilaç da miyelosupresif olarak bilindiğinden, toksisite(TÖ: zehirli (toksik) olma durumu / İNG:toxicity) gelişme potansiyeli vardır bu yüzden potansiyel faydalar risklerden fazlaysa ilaçlar beraber kullanılmalıdır.

Siklosporin

Plazma siklosporin çukur değerlerinin karşılaştırılmasına dayalı olarak, gansiklovir verilmesinin siklosporin farmakokinetiğini etkilediği yönünde bir veri bulunmamaktadır. Ancak gansiklovir tedavisi başlatıldıktan sonra, maksimum(TÖ: en yüksek / İNG:maximum) serum kreatinin(TÖ: Böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde / İNG:creatinine (Cr)) değerinde artışa yönelik bazı veriler elde edilmiştir.

Diğer antiretroviraller

Klinik olarak anlamlı konsantrasyonlarda, gansiklovir varlığında HIV(TÖ: İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü / İNG:human immun(TÖ: bağışık / İNG:immune)odeficiency virus, (HIV))’in ya da çeşitli antiretroviral ilaçların varlığında CMV’nin inhibisyonunda sinerjistik veya antagonist(TÖ: karşıt etki gösteren / İNG:antagonist)ik etki olması mümkün gözükmemektedir. Örneğin proteaz inhibitörleri ve non nükloozid geri dönüşüm transkriptaz inhibitörleri (NNRTI) ile metabolik etkileşim, valgansiklovir veya gansiklovir metabolizmasına P450’nin dahil olmaması sebebiyle mümkün gözükmemektedir.

Diğer potansiyel ilaç etkileşmeleri

Gansiklovir, kemik iliği, testis ve cilt ve gastrointestinal mukozanın germinal tabakaları gibi hızla bölünen hücre popülayonlarının replikasyonlarını inhibe eden diğer ilaçlar ile birlikte veya hemen öncesinde ve sonrasında verildiğinde toksisite(TÖ: zehirli (toksik) olma durumu / İNG:toxicity) artabilir. Bu tip ilaçların örnekleri; dapson, pentamidin, flusitozin, vinkristin, vinblastin, adriamisin, amfoterisin B, trimetoprim/sülfa kombinasyon(TÖ: birlikte kullanım / İNG:combination)ları, nükleozid analogları ve hidroksiüre).

Gansiklovir böbreklerden atılmaktadır bu sebep ile VALCYTE, (Bkz. 5.2. Farmakokinetik özellikler) gansiklovirinin renal(TÖ: böbreğe ilişkin / İNG:renal) klerensinin azalmasına ve ilaca maruz kalmanın artmasına sebep olabilecek ilaçlar ile birlikte kullanıldığında toksisite(TÖ: zehirli (toksik) olma durumu / İNG:toxicity) artabilir. Gansiklovir tarafından renal(TÖ: böbreğe ilişkin / İNG:renal) klerens iki yolla inhibe edilebilir: a) sidofovir ve forkarnet gibi ilaçlardan kaynaklanan nefrotoksisite(TÖ: zehirli (toksik) olma durumu / İNG:toxicity) ve b) nükleozid analogları gibi yol açan ilaçlar tarafından böbrekte tübül(TÖ: sıvı dolu kabarcık / İNG:bulla, bleb)er sekresyon(TÖ: salgı / İNG:secretion)un yarışmalı inhibisyonu.

Bu nedenle bu ilaçların valgansiklovir ile birlikte uygulanmaları yalnızca, beklenen yararlar olası risklere karşı ağır bastığında gündeme getirilmelidir (Bkz. 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

4.6 Gebe(TÖ: hamile / İNG:pregnant)lik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebe(TÖ: hamile / İNG:pregnant)lik kategorisi: C

ı

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar, tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadırlar. Erkek hastalara, VALCYTE tedavisi sırasında ve tedaviden sonra en az 90 gün boyunca, bariyer yöntemiyle kontrasepsiyon uygulamaları tavsiye edilmelidir (Bkz. 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Gebe(TÖ: hamile / İNG:pregnant)lik dönemi

İnsanlardaki gebelikte VALCYTE kullanımının güvenliliği belirlenmemiştir. Gansiklovir plesentaya kolaylıkla geçmektedir. Farmakolojik etki mekanizması ve hayvan üreme toksisite(TÖ: zehirli (toksik) olma durumu / İNG:toxicity) çalışmaları esas alınarak insanlarda teorik olarak teratojenik riski vardır. Annede beklenen yarar fetus üzerindeki potansiyel teratojenik risklere karşı ağır basmadığı sürece, gebe kadınlarda VALCYTE kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Valgansiklovir veya gansiklovir ile peri- ya da postnatal gelişim çalışmaları yapılmamıştır. Gansiklovirin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir, fakat gansiklovirin anne sütüne geçmesi ve bebekte ciddi advers reaksiyon(TÖ: Tepki , yanıt / İNG:reaction)lara yol açması olasılığı ihmal edilemez. Bu nedenle, VALCYTE kullanımı sırasında emzirme bırakılmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

Valgansiklovir hızla ve tamamen gansiklovire dönüştüğü için üreme toksisite(TÖ: zehirli (toksik) olma durumu / İNG:toxicity)si çalışmalar tekrarlanmamıştır. Gansiklovir hayvanlarda üreme yeteneğinde bozukluğa ve teratojenisiteye neden olmuştur (5.3. Klinik öncesi güvenlilik veril eri-Teratojenisite, Fertilite bozukluğu). Dolayısıyla VALCYTE ile tedavisi sırasında kadınların tedavi süresince ve erkeklerin ise hem tedavi süresince hem de tedaviden sonra en az 90 gün boyunca, kontrasepsiyon uygulamaları tavsiye edilmelidir.

4.7 Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanma yeteneğine etkileri üzerine hiç çalışma yapılmamıştır.

VALCYTE ve/veya gansiklovir kullanımında konvülsiyonlar, sedasyon, sersemlik(TÖ: Sersemlik, / İNG:dizziness), atak(TÖ: kriz. Ör. iskemik kriz (atak) / İNG:attack)si ve/veya konfüzyon(TÖ: Zihin karışıklığı / İNG:confusion) bildirilmiştir. Ortaya çıkabilecek bu tür etkiler, hastanın araç ve makine kullanma becerileri de dahil olmak üzere, uyanık ve tetikte olmayı gerektiren işleri etkileyebilirler. Bu yönden hastalar uyarılmalıdır.

4.8 İstenmeyen etkiler

Her bir sistem organ sınıfı içinde advers etkiler, aşağıdaki kural kullanılarak değerlendirilir: Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ile < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1,000 ile < 1/100); seyrek (> 1/10,000 ile < 1/1,000); çok seyrek (< 1/10,000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Valgansiklovir, gansiklovir’in bir ön-ilacıdır ve oral(TÖ: ağızdan, ağız yoluyla / İNG:oral) uygulama sonrasında hızla ve büyük ölçüde gansiklovir’e metabolize olur. Dolayısıyla, gansiklovir kullanımıyla ilişkili olduğu bilinen istenmeyen etkilerin, VALCYTE ile de ortaya çıkabileceği beklenebilir. VALCYTE ile yapılan klinik çalışmalarda gözlenen istenmeyen etkilerin hepsi de, önceden gansiklovir ile gözlenmiştir. Valgansiklovir kullanımını takiben en yaygın rapor edilen advers olaylar nötropeni(TÖ: kandaki parçalı hücre sayısında azalma / İNG:neutropenia), anemi(TÖ: kansızlık / İNG:anemia) ve ishaldir.

Valgansiklovir ve gansiklovir oral(TÖ: ağızdan, ağız yoluyla / İNG:oral) form(TÖ: biçim, şekil / İNG:form)ülasyonu, gansiklovirin intravenöz(TÖ: toplardamar (ven) içi / İNG:intravenous) form(TÖ: biçim, şekil / İNG:form)ülasyonu ile karşılaştırıldığında daha yüksek diyare(TÖ: ishal / İNG:diarrhea) riski ile ilişkilendirilmiştir. Ek olarak, valgansiklovir oral(TÖ: ağızdan, ağız yoluyla / İNG:oral) gansiklovir ile karşılaştırıldığında daha yüksek nötropeni(TÖ: kandaki parçalı hücre sayısında azalma / İNG:neutropenia) ve lökopeni(TÖ: Akyuvar sayısında azalma / İNG:leuc/kopenia) ile ilişkilendirilmiştir.

Ağır nötropeni(TÖ: kandaki parçalı hücre sayısında azalma / İNG:neutropenia) (<500 ANC/^l), valgansiklovir ile tedavi gören CMV retinit(TÖ: Retina iltihabı / İNG:retinitis)i hastalarında valgansiklovir veya oral(TÖ: ağızdan, ağız yoluyla / İNG:oral) gansiklovir alan solid organ transplantasyonu hastalarına göre daha sık görülmüştür.

Valgansiklovir, oral(TÖ: ağızdan, ağız yoluyla / İNG:oral) gansiklovir ve intravenöz(TÖ: toplardamar (ven) içi / İNG:intravenous) gansiklovir ile yapılan klinik çalışmalarda rapor edilen advers olayların sıklığı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Aşağıda listelenen advers olaylar, AIDS’li hastalarda kapılan klinik çalışmada CMV retinit(TÖ: Retina iltihabı / İNG:retinitis)inin başlangıç veya idame(TÖ: İdame, devam ettirme / İNG:maintaince) tadavisi için veya karaciğer, böbrek veya kalp transplantasyonu hastalarında CMV hastalığının profilaksi(TÖ: koruma / İNG:prophylaxis)si için rapor edilmiştir. Tobloda parantez içindeki (ağır) terimi, hastalarda rapor edilen advers olayların bu spesifik(TÖ: Özgül / İNG:specific) sıklıkta hem hafif/orta şiddette ve hem de ağır/hayatı tehdit edici şiddette olduğunu göstermektedir.

Tablo 2

Vücut sistemi

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8

Valgansiklovir etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Valcyte 50 mg/ml Oral Çözelti İçin Toz KÜB
Valcyte 450mg Film Kaplı Tablet KÜB

Kullanım Talimatları
Valcyte 50 mg/ml Oral Çözelti İçin Toz KT
Valcyte 450mg Film Kaplı Tablet KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.