Mysoline 250 mg tablet-KÜB

*Herhangi bir form(TÖ: biçim, şekil / İNG:form)al etkileşim çalışması gerçekleştirilmemiştir. İlaçların dahil edilmesi, ilgili oldukları enzim sistemleri ile ilişkileri üzerine raporlara dayanılarak gerçekleştirilmiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlar ile ilişkili olarak herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır. Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyon ile ilişkili olarak herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6. Gebe(TÖ: hamile / İNG:pregnant)lik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebe(TÖ: hamile / İNG:pregnant)lik kategorisi: D

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Primidon oral(TÖ: ağızdan, ağız yoluyla / İNG:oral) kontraseptif ilaçların etkinliğini azaltabilir.

Gebe(TÖ: hamile / İNG:pregnant)lik dönemi

Primidonun gebelik döneminde kullanıldığında ciddi doğum bozukluklarına sebebiyet vermekte olduğundan şüphelenilmektedir. Primidon ile tedavi edilen epileptik annelerden doğan infant(TÖ: Bebek (0-1 yaş) / İNG:infant)larda konjenital(TÖ: Doğumsal, doğuştan / İNG:congenital) kalp hastalığı, yarık damak gibi konjenital(TÖ: Doğumsal, doğuştan / İNG:congenital) anomali(TÖ: kusur, kusurlu oluşum / İNG:anomaly, abnormality, malform(TÖ: biçim, şekil / İNG:form)ation, deform(TÖ: biçim, şekil / İNG:form)ity)ler ve spina bifida, mikroensefali ve anensefali gibi maternal folat eksikliği ile ilişkili durumlar bildirilmiştir. MYSOLİNE gebelik döneminde annede epilepsi(TÖ: sara / İNG:epilepsy) tedavisi için açık şekilde gerekli olmadıkça (tedavinin sonlandırılması riskli ise ya da alternatif(TÖ: seçenek; seçenekli / İNG:alternative) antiepileptik(TÖ: sara tedavisinde etkili / İNG:antiepileptik) tedaviler uygun değilse) kullanılmamalıdır.

Gebe(TÖ: hamile / İNG:pregnant)liğin ilerleyen dönemlerinde MYSOLİNE kullanmış annelerin yeni doğmuş bebeklerinde yoksunluk semptom(TÖ: belirti / İNG:symptom)ları görülebilir.

Uzun süreli antikonvülsan tedavisi, azalmış serum folat düzeyleri ile ilişkilendirilebilir. Hamilelik döneminde folik asit gereksinimi arttığından risk altındaki hastaların düzenli olarak takip edilmeleri tavsiye edilir ve tartışmalı olmakla birlikte folik asit ve B12 vitamini ile tedavi düşünülmelidir.

Gebe(TÖ: hamile / İNG:pregnant)likte antikonvülsan tedavi, nadiren de olsa yeni doğanda koagülasyon bozuklukları ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle gebelik döneminin son ayından başlanarak doğuma kadar hastaya K1 vitamini verilmelidir. Böyle bir ön tedavinin yapılmadığı durumlarda, doğum sırasında anneye 10 mg ve risk altındaki yeni doğana hemen 1 mg K1 vitamini verilebilir.

Laktasyon dönemi

Emzirme döneminde bebek sedasyon açısından izlenmelidir. Primidon anne sütü ile atıldığından emzirme esnasında kullanılmamalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite

MYSOLINEin üreme yeteneği üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Diğer birçok antikonvülsif ilacın kullanımında olduğu gibi araç veya makine kullanan hastalar, tepki gecikmesi ihtimali konusunda uyarılmalıdır.

4.8. İstenmeyen etkiler

En sık rastlanan yan etkiler genellikle tedavinin erken evrelerinde görülen uyuşukluk ve halsizliktir.

Görme bozukluğu, bulantı, baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, nistagmus ve atak(TÖ: kriz. Ör. iskemik kriz (atak) / İNG:attack)si bildirilmiştir ancak bunlar belirgin olsa dahi genellikle geçicidir. Bazen bu akut ve ciddi semptom(TÖ: belirti / İNG:symptom)ları kapsayan ve tedavinin bırakılmasını gerekli kılan idiyosenkratik reaksiyon(TÖ: Tepki , yanıt / İNG:reaction)lar meydana gelebilir.

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8

Primidon etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Mysoline 250 mg tablet-KÜB

Kullanım Talimatları
Mysoline 250 mg tablet-KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.