Efexor XR 37,5 mg mikropellet kapsül-KÜB

Venlafaksin ile tedavi edilen bazı hastalarda kan basıncında doza bağlı artışlar gözlenmiştir. Pazarlama sonrası kullanımda acil tedavi gerektiren kan basıncı artışları gözlemlenmiştir. Venlafaksin alan hastalar için kan basıncı ölçümü tavsiye edilir. Kan basıncı artışı ile durumu tehlikeye girebilecek hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Özellikle yüksek dozlar ile kalp atım hızında artmalar oluşabilir. Buna bağlı olarak olumsuz etkilenebilecek hastalığı olanlarda ilaç dikkatli kullanılmalıdır.

Venlafaksin ile bağlantılı olarak midriyazis(TÖ: göz bebeği genişlemesi / İNG:mydriasis) oluşabilir. Göz içi tansiyon(TÖ: Tansiyon, kan basıncı / İNG:tension)u artmış olan veya akut dar açılı glokom(TÖ: göz içi basıncının artması / İNG:glaucoma) (açı kapanması glokom(TÖ: göz içi basıncının artması / İNG:glaucoma)u) riski taşıyan hastaların yakından izlenmesi tavsiye edilir.

Venlafaksin dahil antidepresan(TÖ: Depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili / İNG:antidepressant) kullanan ruhsal bozukluğu olan hastaların küçük bir kısmında mani(TÖ: taşkınlık nöbeti / İNG:mani)/hipomani(TÖ: taşkınlık nöbeti / İNG:mani)(TÖ: dikkat artışı, hareketlilik, yorulmazlık ve tepkilerin artması ile belirgin ruh hastalığı / İNG:hypomani(TÖ: taşkınlık nöbeti / İNG:mani)a) oluşabilir. Diğer antidepresan(TÖ: Depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili / İNG:antidepressant)larda olduğu gibi venlafaksin, geçmişinde bipolar bozukluk(TÖ: Bipolar bozukluk, (Ruhsal durumdaki zıt yönlü değişiklikler) / İNG:bipolar disorder) hikayesi bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Venlafaksin dahil antidepresan(TÖ: Depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili / İNG:antidepressant) kullanan hastaların ufak bir kısmında, doz azaltımı veya kesilmesi sırasında, agresyon görülebilir. Diğer antidepresan(TÖ: Depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili / İNG:antidepressant)larda olduğu gibi venlafaksin, agresyon hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Serotonin geri alımını inhibe eden ilaçlar trombosit agregasyon(TÖ: Kümelenme / İNG:agregat(TÖ: Küme / İNG:agregate)ion)u ile ilgili bozukluklara sebebiyet verebilir. Venlafaksin alan hastalarda gastrointestinal kanama dahil, deri ve mukoza kanaması riski artabilir. Diğer serotonin geri alım inhibitörleri gibi venlafaksin de, antikoagulan ve trombosit inhibitörü alanlar da dahil olmak üzere, kanamaya eğilimi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Venlafaksin tedavisinin fentermin dahil, zayıflatıcı ajanlarla kombine(TÖ: birleşik / İNG:combined) kullanımında güvenirliliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır. Venlafaksin hidroklorür ve zayıflatıcı ajanların beraber kullanımı önerilmemektedir. Venlafaksin hidroklorür tek başına veya diğer ürünlerle kombine(TÖ: birleşik / İNG:combined) kullanımda zayıflatmada endike değildir. Belirgin kilo kaybı, özellikle normal vücut ağırlığının altında olan depresif hastalarda, EFEXOR XR tedavisinin istenmeyen sonucu olabilir.

Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda, en az S ay venlafaksin ile tedavi edilen hastaların % S.S’ünde serum kolesterol düzeylerinde artış izlenirken, plasebo alanlarda artış % G.G’ dır. Uzun süreli tedavi sırasında serum kolesterol düzeylerinin takibi düşünülmelidir.

Antidepresan tedavisinin sonlandırılması ile kesilme belirtilerinin ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu nedenle EFEXOR XR dozunun kademe kademe azaltılması ve hastaların izlenmesi tavsiye edilir.

Pediyatrik kullanım

İS yaşın altındaki hastalarda etkinlik ve güvenirlilik belirlenmemiştir.

Pediyatrik klinik denemelerde, istenmeyen etki olarak intihar fikri gözlenmiştir. Aynı zamanda düşmanlık, özellikle majör depresyon(TÖ: ruhsal çöküntü (depresyon) / İNG:depression)da kendine zarar verme raporlarında artış da vardır.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Venlafaksinin monoamin oksidaz inhibitörleri ile birlikte kullanımı kontrendikedir (Bkz. “Özel kullanım uyarıları ve önlemleri” ve “Kontrendikasyon(TÖ: İlacın kullanıldığı durum / İNG:indication)lar”).

Venlafaksin ve metaboliti, plazma proteinlerine düşük oranda bağlandıklarından (% İT, % SG) buna bağlı ilaç etkileşimi beklenmemektedir.

Venlafaksinin merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olan diğer ilaçlar ile birlikte kullanımının neden olabileceği riskler sistematik olarak değerlendirilmemiştir. Bu nedenle, venlafaksin merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olan diğer ilaçlar ile birlikte kullanıldığında dikkatli olunması tavsiye edilmektedir.

Diğer serotonerjik ajanlarla olduğu gibi, venlafaksin ile birlikte özellikle serotonerjik nörotransmitter sistemi etkileyebilen diğer ajanların (triptanlar, SSRI’lar, diğer SNRI’lar, lityum, sibutramin, tramadol veya St. John’s Wort [Hypericum perforatum] dahil), serotonin metabolizmasını zayıflatan ilaçların (MAOI’lar, linezolid ve metilen mavisi gibi) veya serotonin öncüllerinin (triptofan ürünleri gibi) uygulanması durumunda potansiyel olarak yaşamı tehdit edici serotonin sendrom(TÖ: Sendrom (bulgu ve belirtiler) / İNG:syndrome)u meydana gelebilir (bkz. “Kontrendikasyon(TÖ: İlacın kullanıldığı durum / İNG:indication)lar” ve “Özel kullanım uyarıları ve önlemleri”).

Venlafaksin ile bir SSRI, SNRI veya S-hidroksitriptamin reseptör agonisti (triptan)’nin birlikte uygulanması klinik olarak destekleniyor ise, özellikle tedavinin başlangıcında veya dozun yükseltilmesi durumunda hastanın dikkatle gözlenmesi önerilmektedir. Venlafaksinin serotonin öncülleri (triptofan ürünleri gibi) ile birlikte kullanılması tavsiye edilmemektedir (Bkz. “Özel kullanım uyarıları ve önlemleri”).

Yapılan çalışmalarda venlafaksin ile lityumun birlikte kullanılmasının farmakokinetik etkileşime neden olmadığı gösterilmiştir (santral sinir sistemi(TÖ: merkezi sinir sistemi / İNG:central nervous system) üzerinde etkisi olan ilaçlarla ilgili üstteki paragrafa bakınız).

ó

Sağlıklı gönüllülere venlafaksinin etanol ile birlikte verilmesi (günde bir kez G.S g/kg) ile venlafaksin, metaboliti ve etanolün farmakokinetik profilleri değişmemiştir.

Venlafaksinin haloperidol ile birlikte kullanımının, serum ilaç düzeylerinde yükselme ve laboratuvar değerlerinde değişiklikler gibi etkileşimlere neden olduğu bildirilmiştir.

Haloperidol ile yapılan bir farmakokinetik çalışmada haloperidol için toplam oral(TÖ: ağızdan, ağız yoluyla / İNG:oral) klirenste % 4İ düşüş, AUC’de % TG artış, Cmax’da % SS artış gözlenmiştir ama yarı ömründe değişiklik olmamıştır.

Venlafaksinin etanolün mental(TÖ: zihinsel / İNG:mental) ve motor davranışlara verdiği zararı arttırmadığı gözlenmiştir. Ancak, hastalar, bütün santral sinir sistemi(TÖ: merkezi sinir sistemi / İNG:central nervous system) üzerinde etkisi olan ilaçlarda olduğu gibi, venlafaksin kullanırken alkol almamaları konusunda uyarılmalıdırlar.

Kararlı plazma konsantrasyonunda, simetidinin venlafaksinin ilk geçiş metabolizmasını inhibe ettiği gösterilmiştir; ancak, simetidinin O-desmetilvenlafaksinin farmakokinetiği üzerinde etkisi bulunmamıştır. Venlafaksin ve O-desmetilvenlafaksinin genel farmakolojik aktivite(TÖ: etkinlik / İNG:activity)sinde hastaların çoğunda sadece hafif derecede artış olması beklenir. Yaşlılarda ve karaciğer fonksiyon(TÖ: işlev / İNG:function) bozukluğu olan hastalarda bu etkileşim daha sıktır.

Venlafaksin imipramin ve İ-OH-imipraminin farmakokinetiğini etkilemez. Ancak, venlafaksin ile beraber alındığında desipraminin AUC, Cmax ve Cmin’ları aşağı yukarı % SS artar. İ-OH-desipraminin AUC İ.S – 4.S kat artar. İmipramin, venlafaksin ve O-desmetilvenlafaksinin farmakokinetiğini etkilemez.

CYPİD6’ın zayıf ve güçlü metabolizörlerinde ketokonazol ile yapılan bir farmakokinetik çalışması, deneklerde ketokonazol alımını takiben hem venlafaksin hem O-desmetilvenlafaksinin yüksek plazma konsantrasyonlarıyla sonuçlanmıştır.

Farmakokinetik etkileşim çalışmasındaki sağlıklı gönüllülere venlafaksin (S gün boyunca her S saatte bir SG mg) ve metoprololün (S gün boyunca her İ4 saatte bir İGG mg) birlikte uygulanması ile, metoprololün plazma konsantrasyonlarında yaklaşık % SG-4G’lık bir artış olmuş, aktif metaboliti a-hidroksimetoprololün plazma konsantrasyonları ise değişmemiştir.

Sağlıklı gönüllüler ile gerçekleştirilen bu çalışmada venlafaksinin, metoprololün kan basıncı düşürücü etkisini azalttığı görülmüştür. Bu bulgunun hipertansif hastalardaki klinik önemi bilinmemektedir. Metoprolol, venlafaksinin veya aktif metaboliti olan O-desmetilvenlafaksinin farmakokinetik profilini değiştirmemiştir. Venlafaksin ve metoprololün birlikte uygulanmasında dikkatli olunmalıdır.

In vitro çalışmalar, venlafaksinin alprazolam, dekstrometorfan, kafein, imipramin ve risperidon gibi santral sinir sistemi(TÖ: merkezi sinir sistemi / İNG:central nervous system) üzerinde etkisi olan değişik ilaçların metabolizasyonunu etkilemediğini göstermektedir.

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Venlafaksin etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Vessril ER 37.5mg Kapsül-KUB
Efexor XR 75 mg mikropellet kapsül-KÜB
Efexor XR 37,5 mg mikropellet kapsül-KÜB
Efexor XR 150 mg mikropellet kapsül-KÜB
Sulinex XR 75 mg Tablet KÜB

Kullanım Talimatları
Vessril ER 37.5mg Kapsül-KT
Efexor XR 75 mg mikropellet kapsül-KT
Efexor XR 37,5 mg mikropellet kapsül-KT
Efexor XR 150 mg mikropellet kapsül-KT
Sulinex XR 75 mg Tablet KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.