Citoles 10 mg Film Tablet-KÜB

Belirgin bradikardi(TÖ: kalp atımının yavaşlaması / İNG:bradycardia)si olan hastalarda veya yakın zamanda akut miyokart enfarktüs geçirmiş veya kompanse olmayan kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunması önerilir.

Hipokalemi veya hipomagnezemi gibi elektrolit bozuklukları malign aritmi(TÖ: kalp atım düzensizliği. / İNG:arrhythmia) riskini artırır. Essitalopram ile tedaviye başlamadan önce bunların düzeltilmesi gereklidir.

Stabil kardiyak(TÖ: kalbe ait,kalple ilgili / İNG:cardiac) hastalığı olan hastalar tedavi ediliyorsa, tedaviye başlamadan önce elektrokardiyografi (EKG) değerlendirmesi düşünülmelidir.

Eğer essitalopram ile tedavi sırasında kardiyak(TÖ: kalbe ait,kalple ilgili / İNG:cardiac) aritmi(TÖ: kalp atım düzensizliği. / İNG:arrhythmia) oluşursa, tedavi sonlandırılmalıdır ve EKG uygulanmalıdır.

Yeni doğanda inatçı pulmoner hipertansiyon(TÖ: Tansiyon, kan basıncı / İNG:tension)(TÖ: yüksek tansiyon(TÖ: Tansiyon, kan basıncı / İNG:tension) / İNG:hypertension) riski

Epidemiyolojik veriler, hamilelikte, özellikle de hamileliğin geç dönemlerinde SSRI kullanılmasının yeni doğanda inatçı pulmoner hipertansiyon(TÖ: Tansiyon, kan basıncı / İNG:tension)(TÖ: yüksek tansiyon(TÖ: Tansiyon, kan basıncı / İNG:tension) / İNG:hypertension) riskini artırabileceğini düşündürmektedir (bkz. Bölüm 4.6).

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Farmakodinamik etkileşimleri

Kontrendike kombinasyon(TÖ: birlikte kullanım / İNG:combination)lar:

Irreversibl non-selektif(TÖ: seçici / İNG:selective) MAOI’ler

Non-selektif(TÖ: seçici / İNG:selective) irreversibl MAOI ile birlikte SSRI kullanan hastalarda ve SSRI tedavisine son verdikten hemen sonra MAOI tedavisine başlayan vakalarda ciddi reaksiyon(TÖ: Tepki , yanıt / İNG:reaction)larla karşılaşıldığı

bildirilmiştir (bkz. Bölüm 4.3). Bazı hastalarda serotonin sendrom(TÖ: Sendrom (bulgu ve belirtiler) / İNG:syndrome)u gelişmiştir (bkz. Bölüm

4.8). Essitalopramın non-selektif(TÖ: seçici / İNG:selective) irreversibl MAOI’ler ile beraber kullanımı kontrendikedir. Essitalopram irreversibl MAOI tedavisi kesildikten 14 gün sonra kullanılmaya başlanabilir. Bir non-selektif(TÖ: seçici / İNG:selective) irreversibl MAOI ile tedaviye başlanmadan en az 7 gün önce essitalopram tedavisine son verilmiş olmalıdır.

Reversibl, selektif(TÖ: seçici / İNG:selective) MAO-A inhibitörü (moklobemid)

Serotonin sendrom(TÖ: Sendrom (bulgu ve belirtiler) / İNG:syndrome)u riskinden ötürü, essitalopramın moklobemid gibi bir MAO-A inhibitörü ile birlikte kullanımı kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.3). Eğer bu kombinasyon(TÖ: birlikte kullanım / İNG:combination) gerekli ise, tedaviye önerilen en küçük dozla başlanması ve mutlaka klinik izlem yapılması önerilir.

Reversibl, non-selektif(TÖ: seçici / İNG:selective) MAO inhibitörü (linezolid)

Bir antibiyotik olan linezolid reversibl bir non-selektif(TÖ: seçici / İNG:selective) MAO-inhibitörüdür ve essitalopram ile tedavi edilen hastalara verilmemelidir. Eğer bu kombinasyon(TÖ: birlikte kullanım / İNG:combination) gerekli ise, yakın klinik takip ile minimum(TÖ: En düşük / İNG:minimum) dozda verilmelidir (bkz. Bölüm 4.3).

Irrevesibl, selektif(TÖ: seçici / İNG:selective) MAO-B inhibitörü (selejilin)

Serotonin sendrom(TÖ: Sendrom (bulgu ve belirtiler) / İNG:syndrome)u gelişmesi riskinden ötürü, selejilin (irreversibl MAO-B inhibitörü) ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır. 10 mg/gün’e kadar olan selejilin dozu ile birlikte rasemik sitalopram güvenle kullanılmıştır.

Essitalopramın pimozid ile birlikte kullanımı kontrendikedir.

QT aralısı uzaması

Essitalopram ve QT aralığını uzatan diğer tıbbi ürünler arasında farmakokinetik ve farmakodinamik çalışmalar yapılmamıştır. Essitalopram ve bu ilaçların ilave etkileri dışlanamamaktadır. Bu nedenle, essitalopramın Sınıf IA ve III antiaritmi(TÖ: kalp atım düzensizliği. / İNG:arrhythmia)k(TÖ: Kalp ritm bozukluğuna karşı kullanılan / İNG:antiarrhythmic)ler, antipsikotik(TÖ: antipsikotik (şizofreni(TÖ: Şizofreni (Bir tür psikiyatrik hastalık) / İNG:schizophrenia), psikotik depresyon(TÖ: ruhsal çöküntü (depresyon) / İNG:depression) gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili) / İNG:antipsychotic)ler (ör: fentiyazin türevleri, pimozid, haloperidol), trisiklik antidepresan(TÖ: Depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili / İNG:antidepressant)lar, bazı antimikrobiyal ajanlar (ör: sparfloksasin, moksifloksasin, eritromisin IV, pentamidin, anti-sıtma tedavileri özellikle halofantrin), bazı antihistaminik(TÖ: Alerjik hastalıklara karşı etkili / İNG:antihistamines)ler (astemizol, mizolastin) gibi QT aralığını uzatan tıbbi ürünler ile eş zamanlı uygulanması kontrendikedir.

Kullanımı önlem gerektiren kombinasyon(TÖ: birlikte kullanım / İNG:combination)lar:

Serotonerjik ilaçlar

Serotonerjik ilaçlarla (örneğin tramadol, sumatriptan ve diğer triptanlar) birlikte kullanımı serotonin sendrom(TÖ: Sendrom (bulgu ve belirtiler) / İNG:syndrome)una yol açabilir.

Nöbet eşiğini düşüren ilaçlar

SSRI’lar nöbet eşiğini düşürebilir. Nöbet eşiğini düşürebilen diğer ilaçlarla (antidepresan(TÖ: Depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili / İNG:antidepressant)lar (trisiklikler, SSRI’lar), nöroleptikler (fenotiyazinler, tiyoksantenler, butirofenonlar), meflokin, bupropiyon ve tramadol) birlikte kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Lityum, triptofan

SSRI’ların lityum veya triptofan ile birlikte kullanıldığında, etkilerinin arttığı yönünde raporlar mevcuttur. Bu nedenle, SSRI’ların bu ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

St.John’s Wort

SSRI’ların St. John’s Wort (Hypericum perforatum) içeren bitkisel ürünlerle birlikte kullanımı advers reaksiyon(TÖ: Tepki , yanıt / İNG:reaction)ların oluşumunda artışa yol açabilir (bkz. Bölüm 4.4).

Kanama

Essitalopram ile oral(TÖ: ağızdan, ağız yoluyla / İNG:oral) antikoagülan(TÖ: kan pıhtılaşmasını önleyen / İNG:anticoagulant)lar birlikte verildiğinde antikoagülan(TÖ: kan pıhtılaşmasını önleyen / İNG:anticoagulant) etkide değişiklik görülebilir. Oral antikoagülan(TÖ: kan pıhtılaşmasını önleyen / İNG:anticoagulant) tedavisi alan hastalarda essitalopram tedavisi başlandığında veya kesildiğinde dikkatle koagülasyon izlemi yapılması gerekir (bkz. Bölüm 4.4). Non-steroidal antiinflamatuvar(TÖ: İltihap giderici / İNG:anti-inflammatory) ilaçlarla (NSAID) birlikte kullanılması kanama eğilimini artırabilir (bkz. Bölüm 4.4).

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Essitalopram etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Secita 10 mg Film Tablet-KÜB
Secita 10 mg/ml oral damla-KÜB
Secita 15 mg Film Tablet-KÜB
Secita 20 mg Film Tablet-KÜB
Secita 5 mg Film Tablet-KÜB

Kullanım Talimatları
Secita 10 mg Film Tablet-KT
Secita 10 mg/ml oral damla-KT
Secita 15 mg Film Tablet-KT
Secita 20 mg Film Tablet-KT
Secita 5 mg Film Tablet-KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.